Sport Day 62

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬานิสิต Sport Day 62 ปีการศึกษา 2562 จัดโดยสำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 เพื่อให้นิสิตได้มีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ตลอดจนสามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด