การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้ จากนิสิต อาจารย์ โดยมีอาจารย์ ดร.นพกร อุสาหะนันท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งเป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ