เตรียมความพร้อมวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนฝึกงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมวิชาเตรียมสหกิจศึกษาก่อนฝึกงาน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อบรรยาย "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานใหม่ในมุมมองของ Supervisor และความคาดหวังของผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน" โดยวิทยากรพิเศษ นายจักริน คำบุดดี Sefety Health and Environment & Information Technology Manager บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562