ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ ได้รองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นประธานกรรมการ ซึ่งบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและผลการตรวจ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน อยู่ในเกณฑ์ดี