ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ขั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงแรงงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562