งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยและออกบูธนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งบูธของคณะฯ ได้รับความสนใจและการเข้าร่วมทำกิจกรรมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและศิษย์เก่าเป็นอย่างมาก อีกทั้งนิสิตที่เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม สัมผัสและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบูธและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้านความปลอดภัย