เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งนิสิตทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง "กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญจองการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ