มารยาทงาม ตามแบบไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการมารยาทงาม ตามแบบไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐชฎา ฤาแรง คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตรจารย์ลาวัลย์ ผลสมภพและคุณชนินทร์ธร สังข์วรรณะ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง