สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักกิจการนิสิต ส่งตัวแทนนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลาง DRUGSFREE 4.0 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี