บรรยายกาศการเรียนการสอนปฏิบัติการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งการพัฒนาความคิดเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงในการฝึกปฏิบัติการภาคสนามและวิชาชีพ