ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตเข้าร่วมพิธีไหว้ครู "ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ทุกคณะวิชา ในวิทยาเขตกาญจนบุรี ภายในพิธีประกอบไปด้วยตัวแทนนิสิตกล่าวคำไหว้ครูและนำร้องเพลงพระคุณที่สาม ตัวแทนนิสิตถือพานแต่ละคณะนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้อาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ตลอดจนให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ของตนเองในฐานะ “ศิษย์”