การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเครือค่ายภาคกลาง "ค่ายการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการในพระราชดำริ พอเพียง มีวินัย ในสุจริต จิตอาสา" ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพื้นที่ตามแนวพระราชดำริจังหวัดสุพรรณบุรี-อ่างทอง