พิธีเทียนรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีเทียนรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ ที่ 2 กันนยายน 2562 ณ หอประชุมแห่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยคณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่เข้าร่วม ซึ่งวัตถุประสงค์ของพิธีเทียนเพื่อการหลอมรวมใจนิสิตทุกชั้นปีเข้าด้วยกัน ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้อง หรือเพื่อนกับเพื่อน ปลูกฝังให้เกิดความรู้รัก สามัคคี ในคณะฯ เพื่อเป็นพลังทางใจในการดำรงอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น