ตรวจรับรองวิทยฐานะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาขตกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมการตรวจพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562