โครงการอบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟและมีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแก่นิสิต บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมใบประกาศมอบให้ตามกฎหมายความปลอดภัยอัคคีภัย