รับรองการตรวจเยี่ยมของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นำโดยอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ รับรองการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสถาบันการศึกษา จากเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี