ต้อนรับคณะผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ หอนิทรรศการอาคารเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อนิสิตระดับบัณฑิตใหม่ทุกคนที่จะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบและทราบแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและคณะ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับตัวทั้งในการเรียนและการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข รวมทั้งได้พบปะกับผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอนในคณะฯ