ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง รักษาการคณบดีฯ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รองรับการประกันคุณภาพระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก