อมรมการลงทะเบียนผ่านระบบ WEMs

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมมือกับสำนักวิชาการ จัดอบรมวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบ WEMs ของอาจารย์และนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคการศึกษา 1/60 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มีนิสิตคณะทัตแพทยศาสตร์เข้าอบรมในภาคเช้า และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เข้าอบรมในภาคบ่าย