เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน 1/2563

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดการประชุมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ