โครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563

สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ขึ้นในวันที่พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครู อาจารย์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู อาจารย์กับลูกศิษย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดี ท่าน รศ.ดร.สืบพงษ์  สุขสม เป็นประธานในพิธี