ทำบุญหอพัก 62

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นิสิตที่พักในหอพัก และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย