โครงการค่ายผู้นำนิสิต 62

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตในอุดมคติไทย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านพันตรี ดร.ธนัญชัย แก่นแก้ว หัวหน้าหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร เป็นวิทยากรบรรยาย