อบรมจราจร ปี 62

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการ "จิตสำนึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ในจราจร" ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรณรงค์ให้นิสิตในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นรู้ถึงความสำคัญของกฏจราจร รวมถึงตระหนึกถึงความปลอดภัยในตัวเอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ก้าน  แตงทอง จากศูนย์อบรมการสอบใบขับขี เป็นวิทยากรบรรยาย