ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร

สำนักกิจการนิสิต กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตสำนึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ขึ้น เพื่อเป็นให้นิสิตได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ก้าน แตงทอง มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย