อบรมมารยาทงาม ปี 61

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการมารยาทงาม ตามแบบไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้รู้จักและเข้าใจการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัฐชฎา  ฤาแรง คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และรศ.ลาวัลย์  ผลสมภพ พร้อมด้วยคุณชนินทร์ธร  สังข์วรรณะ   เป็นวิทยากรในการบรรยาย