จิตอาสาพัฒนาชุมชน 61

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยนำนิสิตที่มีจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561