เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเรื่องเกณฑ์การให้กู้ยืม ปี 61

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูมโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ