ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ (ประธานกรรมการ) รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา (กรรมการ)

และ นายวุฒิชัย วัยวุฒิ (เลขานุการ) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ทางคณะฯจึงให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้การศึกษามีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

ผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวม 4.19 ระดับคุณภาพดี