ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 12

ประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาเขต วัชรพล การประชุมผ่าน VDO Conference ไปยัง วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น