ห้องเรียน

สำหรับเรียนรู้ภาคทฤษฎี แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศิษย์-อาจารย์ และนำเสนอผลงาน