อาจารย์แนะแนวเข้าเยี่ยมชมคณะฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์แนะแนวสายวิทยาศาสตร์ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โดยมี อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ให้คำแนะนำตลอดการเยี่มชม