อบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ 2562

ส่วนงานบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ กองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี