โครงการออกหน่วยตรวจให้ความรู้ทันตสุขภาพ "ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี"

โครงการออกหน่วยตรวจให้ความรู้ทันตสุขภาพ "ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี"

3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง