โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการทำนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนดอนแสลบ จ.กาญจนบุรี

เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ ให้กับนิสิตและบุคลากรได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ