อบรมการปฐมพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้เข้าร่วมอบรมการปฐมพยาบาล หัวข้อในการอบรม คือ

                                                    - การปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล

                                                    - หลักการห้ามเลือด

                                                    - การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

                                                    - การปฐมพยาบาลอื่นๆ

โดยมี พันตำรวจโทหญิง นภาพร เพชรศร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล เป็นวิทยากร