ห้องSimulation

สำหรับวิชาฝึกปฏิบัติการนิสิตชั้นปีที่ 4 

  • วิชาฝึกปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์
  • วิชาฝึกปฏิบัติการทันตกรรมอนุรักษ์
  • วิชาฝึกปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก
  • วิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 1