วันมหิดล 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อรำลึกในพระมหาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยส่วนงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น