ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 2562

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช (ประธานกรรมการ) ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ (กรรมการ)

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง (กรรมการและเลขานุการ) และนายวุฒิชัย วัยวุฒิ (ผู้ช่วยเลขานุการ) การประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้

เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพมาให้บริการประชาชน

ผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวม 4.00 ระดับคุณภาพดี