การตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการ "การตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล