ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2562

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา (ประธานกรรมการ) ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์ (กรรมการ)

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง (กรรมการ) และ นายวุฒิชัย วัยวุฒิ (กรรมการและเลขานุการ)

สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ทางคณะฯจึงให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้การศึกษามีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

ผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวม 4.16 ระดับคุณภาพดี