โครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ”