สอบวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการสอบในรายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข นิสิตชั้นปีที่ 4  (วันที่ 19-22 ธ.ค. 2563)  ณ ห้อง 1203 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นครับ