กิจกรรมอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (ผู้อนุญาต)

กิจกรรมอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ (ผู้อนุญาต) รุ่นที่1 นิสิตปี4 จำนวน 30 คน
วันที่ 3ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 ณ ห้อง1203 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด