บุคลากรเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในุษย์ ครั้งที่ 8

บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในุษย์ ครั้งที่ 8

ณ อาคารเธียเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563