โครงการผู้สูงอายุสุขใจ

คณะบริหารฯ ร่วมกับคณะสาธารณสุข และคณะนิติศาสตร์ฯ กับเทศบาลสระลงเรือ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ โรงเรียนผู้สูงอายุ

ในวันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563