กิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ

โดยมีจัดกิจกรรม การแสดงดิเลฮูลู ชิคเก้นแดนซ์ และหัวเราะบำบัด