กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และพิธีเทียน

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
สานสัมพันธ์น้องพี่คณะสาธารณสุขศาสตร์ (พิธีเทียน)
วัน เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น