วิพากษ์หลักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมี

- รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ดร.ปริญญา จิตอร่าม ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มหาวิทยาลัยพะเยา
- คุณอุมาพร ครองสกุลสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- คุณสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูง