วิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ โดยมี

- ดร.ปริญญา จิตอร่าม ตัวแทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มหาวิทยาลัยพะเยา
- อาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
- อาจารย์ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง ผอ.รพ.สต.บ้านบ่อปั้น จ.สุพรรณบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูง